כללי זהב בדרך לקבלת כספי הפוליסה שלכם

אסף גרינבוים

אסף גרינבוים

מייסד המשרד, עו"ד.

המציאות היום יומית בבתי המשפט מלמדת כי פוליסת הביטוח שרכשתם במיטב כספיכם, היא בדרך כלל, לא יותר מכרטיס כניסה לאולם בית המשפט, הכולל מקומות ישיבה על ספסלי העץ בשורה הראשונה והזכות לגלם את השחקנים הראשיים או בשמם הידוע – "התובעים".

על מנת ששופטי ישראל יקבלו את תביעתכם, עליכם לנהוג בחוכמה ולהיערך בהתאם.

מעבר להמלצתנו לשכור שירותיו של עו"ד המתמחה בתחום הביטוח, דעו, כי היערכות נכונה מצדכם, כמבוטחים, בטרם הגשת התביעה לבית המשפט, ואף בטרם קרות האירוע המזכה בתגמולי ביטוח, יש בה בכדי להשפיע לא אחת, על גורל תביעתכם.

שוק הביטוח מורכב מפוליסות רבות ומגוונות, אולם, שמירה על כללי הזהב שאספנו עבורכם, יסייעו לכם במימוש הפוליסה ויחסכו לכם זמן וכספים רבים.

על כן, ריכזנו עבורכם את חמשת הדיברות שבעזרתם תוכלו להגדיל את סיכוייכם לממש את הפוליסה שברשותכם.

חשיבות  תיעוד מסמכים בתביעות פוליסה

א. מסמכים המעידים על עצם קיום הביטוח – כגון: תכתובות בכתב או בדואר אלקטרוני עם חברת הביטוח או עם הגורם שבאמצעותו רכשתם את הפוליסה, הצעת הביטוח שנשלחה לכם, הצהרת בריאות עליהם חתמתם, אישור מגונים, דו"ח סקר סיכונים או כל מסמך אחר, שיש בו בכדי להעיד על מה שהובטח לכם בעת רכישת פוליסת הביטוח, יכולים להיות לכם לעזר רב ביום הדין.

בנוסף, הקפידו לשמור העתק מהמסמכים המועברים לחברת הביטוח הכוללים את הוראותיכם והתשלומים ששילמתם וכן לנהל רישום של השיחות המתבצעות עם פקידי החברה ואו סוכניה.

דעו כי השיחות במוקדי השירות של חברות הביטוח מוקלטות, אולם, חברות הביטוח לא ממהרות לחשוף את תוכן ההקלטות, ויטענו, ככל הנראה, כי מסיבות טכניות ואחרות, ההקלטה של השיחה המבוקשת אינה בידם.

ב. מסמכים רפואיים – יש משקל רב למידע שניתן מפיכם לרופאים שטיפלו בכם בזמן אמת, סמוך למועד קרות התאונה ואו המחלה.

על כן, חשוב לדייק במידע שנמסר לרופאים המטפלים בכם ובכלל זה: מסירת המועד המדויק בו אירע האירוע והנסיבות שהביאו להתרחשות המקרה. במידה ומדובר בנזק גוף שנגרם כתוצאה מתאונה ואו מחבלה, אמרו זאת לרופא המטפל ובדקו בסוף הטיפול כי הדבר הועלה על הכתב. פעמים רבות, אי מסירת המידע המתאר את שאירע לכם, יעמוד לכם לרועץ ביום שבו תבקשו לטעון טענה שאין לה זכר בכתובים, שנכתבו בזמן אמת.

גם כאשר אדם אחר ממלא עבורכם את המסמכים ומגיש אותם לחברת הביטוח, חשוב לוודא כי האמור בהם תואם את המידע שמסרתם ולא לחתום על מסמך כזה, במידה ולא וידאתם את נכונות הנתונים המופיעים בו.

ג. תיעוד נזק – במקרה שנגרם לכם נזק לרכוש, כגון: דירה, רכב ואו כל דבר אחר המבוטח בפוליסה והרכוש הנפגע עדיין קיים ברשותכם, הקפידו לתעד את מצבו בטרם יתכלה או יאבד. לשם כך, צלמו את הרכוש לאחר שניזוק וכך תוכלו להציג את התמונות כראיה למצבו.

במידה ומדובר ברכוש שלא ניתן בקלות לדעת את שוויו, תוכלו לפנות לשמאי או לבעל מקצוע הבקיא במחירי הרכוש הניזוק, שייתן לכם הערכה מקצועית של שווי הרכוש במידה וניזוק כליל או העלויות הכרוכות בתיקונו והשבתו למצבו הקודם, בטרם ניזוק.

ד. הוצאות – בדרך כלל אנו נדרשים להוציא מכיסנו סכומי כסף לא מבוטלים עם התרחשות מקרה הביטוח, כגון: תרופות, נסיעות, עזרה מוגברת של בן משפחה או עזרה בשכר, שכירת דיור חלופי, השכרת רכב, תשלום למומחים וכיו"ב.

שימרו על הקבלות שיעידו על הוצאות אלו. ללא הצגתם, שיעור הפיצוי בגין הוצאות אלו יהיה נמוך, אם בכלל.

האם עלינו לשתף פעולה עם חוקרי הביטוח?

חוק חוזה הביטוח מחייב את ציבור המבוטחים לשתף פעולה אלו הפועלים מטעם חברת הביטוח ולמסור להם את גרסתם. אולם, על פי רוב מדובר בחוקרים מטעם חברת הביטוח אותם תפגשו לאחר שתודיעו כי אירע לכם מקרה המצדיק, לדעתכם, את הפעלת הפוליסה ועליכם לדעת כי הנכם צפויים ל"חיבוק דב" של ממש.

על כן, חשוב להיוועץ עם עו"ד בטרם נפגשים עם חוקרי חברת הביטוח ובמקרים מסוימים כדאי לערוך את הפגישה בנוכחות עו"ד מטעמכם. דעו כי השיחות ביניכם לבין החוקרים מוקלטות וכי תמליל השיחה מועבר לחברת הביטוח. הנכם זכאים לבקש העתק מהתמליל של השיחה ושל ההודעה שלכם לחברת הביטוח על קרות המקרה.

למסמכים אלו חשיבות מכרעת לגבי המידע שנמסר בזמן אמת ועל כן, יש לשים לב לכל פרט שאתם מוסרים במהלך המפגש עם החוקר. יש להימנע מאמירות בלתי מדויקות ומסירת מידע שאינכם יודעים אותו בוודאות, שכן, כל שביב מידע שיש בו בכדי להשתמש נגדכם – יישלף ביום הדין וישמש כעילה לדחיית תביעתכם או ניסיון לקעקע את אמינות גרסתכם.

האם מומלץ להסתייע בפוליגרף בתביעות ביטוח?

פעמים רבות, מבוטחים המשוכנעים באמיתות גרסתם, נוטים להתפתות להצעות חברת הביטוח לערוך בדיקת פוליגרף. במצב זה, קורה לא אחת, שמבוטחים רבים, נמצאו דוברי שקר, אם בשל התרגשות טבעית שהשתלטה על גופם או סיבות שאינן קשורות בהם ותביעתם נדחית – למרות שהם דוברי אמת.

בשל כך, עליכם לדעת שאין כל חובה בחוק לערוך בדיקה שכזו ולאור הנחיית המפקח על הביטוח מיום 1.9.08, חל איסור על חברת הביטוח לחייב את ציבור המבוטחים לערוך בדיקת פוליגרף.

עם זאת, בהתאם להנחיה האמורה לעיל, מותר לחברת הביטוח להציע לכם להיבדק בפוליגרף. זאת בכפוף לכך, שעלו חשדות למעשי מרמה מצדכם ובתנאי שנמסר לכם על כך הודעה מבעוד מועד. במקרה וביצעתם את הבדיקה, דעו כי גם במקרה ונמצאתם דוברי שקר, לא תוכל חברת הביטוח להסתמך על תוצאות הבדיקה לדחיית התביעה, במידה והדבר ישמש כנימוק יחיד.

לאור בעיית המהימנות שטמונה בבדיקה זו, אנו ממליצים באופן גורף שלא להיבדק באמצעות הפוליגרף וכך תוכלו לנטרל את הסכנה הצפויה משימוש במכשיר זה.

מה תקופת התיישנות בתביעות ביטוח?

חוק חוזה הביטוח קובע כי תביעת ביטוח תוגש לא יאוחר מ- 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח. תקופת התיישנות זו קצרה באופן משמעותי מהתקופה המרבית הנהוגה בתביעות בתחום האזרחי, בו התביעה תתיישן תוך 7 שנים מיום הולדת עילת התביעה.

לכן, במקרה וחברת הביטוח אינה מאשרת את תביעתכם, מכל סיבה שהיא, ודאו כי אינכם מאבדים את המועד להגשת התביעה.

אם אתם מנהלים משא ומתן עם חברת הביטוח, בטרם הגשת התביעה, דעו כי אין בכך להאריך את המועד להגשת התביעה מעבר לתקופת ההתיישנות. לכן, במידה והמועד להגשת התביעה עומד לחלוף, דרשו אישור בכתב להארכת המועד או לחילופין, אישור שחברת הביטוח לא תטען כנגדכם שתביעתכם התיישנה, במקרה והמשא ומתן לא יצלח ויחלוף המועד החוקי להגשת התביעה.

למרות קיצור תקופת ההתיישנות בחוק חוזה הביטוח, דעו כי יש הוראות נוספות בחוק ההתיישנות שיש בהן להאריך את התקופה להגשת תביעתכם, לרבות, אך לא רק: אי ידיעה של העובדות המהוות את עילת – מסיבות שאינן תלויות בכם, אי ידיעה אודות הקשר הסיבתי בין המקרה לבין הנזק שנגרם לכם, אי ידעה אודות קיומה של פוליסה, מחלת נפש שהתפתחה לאחר קרות מקרה הביטוח שיש בה לפגום בכשירותו של המבוטח להגשת תביעתו, הודאה בכתב מטעם חברת הביטוח שהיא מכירה בחבותה והוראות נוספות המנויות בחוק ההתיישנות.

על כן, גם אם דחו את תביעתכם בטענה כי התיישנה, חשוב להיוועץ עם עו"ד על מנת לבחון את הנסיבות הספציפיות של המקרה.

מה התוקף של תנאי מוקדם בפוליסה?

על פי רוב, חברות הביטוח מתנות את תחולת הכיסוי הביטוחי, בנקיטת צעדים אקטיביים על ידכם ובלשון אחרת, הכיסוי הביטוחי מותנה בהתקיימות תנאים מסוימים, המשתנים בהתאם לפוליסה שרכשתם.

לדוגמא: בפוליסה מקיף לרכב, מוטלת עליכם לעיתים חובה להתקנת מערכת אזעקה ואיתורן, בטרם יכנס הכיסוי לתוקפו. ביחס לביטוח תכולת דירה, למשל, יתכן ותידרשו להתקין סורגים או להרכיב דלת מסוג מסוים.
דעו כי בהתאם לפסיקת בית המשפט, חברת הביטוח מחויבת ליידע אתכם ביחס לכל הגבלה שכזו או תנאי אחר שעליכם לעמוד בו.
המשותף לדרישות אלו, הוא ניסיון של חברות הביטוח לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי במקרה בו התרשלתם ולא עמדתם בתנאי הפוליסה.
כיום, לאור פסיקת בית המשפט העליון, אין משמעות של ממש לצמד המילים "תנאי מוקדם לביטוח" ובמקרים רבים בהם מבוטחים אינם נוהגים על פי התנאים הנקובים בפוליסה, הם יוכלו לקבל את תגמולי הביטוח.

האמור כאן אינו בא להחליף ייעוץ משפטי פרטני ביחס לסיכוי תביעתכם, אולם, הקפדה על כללי הזהב תעלה את הסיכויים לפרוע את השטר, ביום הדין.

בהצלחה!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

השאר תגובה

חברת הביטוח דחתה אותך?

תן לנו לעמוד מולה ולהשיג עבורך את מלוא זכויותיך!

הוותק והניסיון שלנו בייצוג חברות הביטוח הוא הכוח שלך, אנו נדאג שקולך יישמע וזכויותיך ימולאו.
השאר הודעה ונציג יחזור אליך תוך 24 שעות

פוסטים אחרונים

עקבו אחרינו

חברת הביטוח דחתה אותך?

תן לנו לעמוד מולה ולהשיג עבורך את מלוא זכויותיך!

הוותק והניסיון שלנו בייצוג חברות הביטוח הוא הכוח שלך, אנו נדאג שקולך יישמע וזכויותיך ימולאו.
השאר הודעה ונציג יחזור אליך תוך 24 שעות